പ്രവാസകവിത

Monday, March 7, 2011

വിധവ / നജൂസ്‌

കലത്തിന്റെ
കഴുത്തിലെ
നീരു വറ്റിയ
വറ്റ്‌

ഒരാന്തലിന്റെ
കുതിപ്പില്‍
‍ബാക്കിയാവുന്ന
ഒരു വേവിന്റെ
ഉണര്‍ച്ചയില്‍
‍എല്ലാം
അവസാനിച്ചേനേ

നിന്റെ നനവു്
ഇപ്പോഴും
ബാക്കിനില്‍ക്കുന്നതാവാം
തീയാളിയിട്ടും
ചൂടേറിയിട്ടും
ഞാനിങനെ
അടര്‍ന്ന്‌ പോവാതെ
ഒട്ടിയിരിക്കുന്നത്‌
 
Blog : 
http://najoos.blogspot.com/

No comments: