പ്രവാസകവിത

Saturday, March 12, 2011

ഒരു നാൾ/ കെ.സി. അലവിക്കുട്ടി.

കാലത്തിന്‍റെ
അനന്തതയില്‍
വരാന്‍
ബാക്കി നില്‍ക്കുന്ന
ദിവസം,
പകല്‍ പുലരുകയില്ല
ദിവസത്തിന്‌
കറുത്ത ദൈര്‍ഘ്യം
പ്രാവുകള്‍
ചിരിച്ചു പറക്കും
വംശം എന്ന പദവും
പര്യായങ്ങളും
എല്ലാഭാഷയില്‍ നിന്നും
എടുത്തു കളയും
എല്ലാ വേദങ്ങളും
ദൈവംതിരിച്ചു വാങ്ങും
മനുഷ്യ മസ്തിഷ്ക്കങ്ങളിലെ ഭക്തി
പ്രാവുകള്‍ക്ക്
മാറ്റി വെക്കും
പകരം
ഒരു വെളുത്ത പലക
ഭൂമിയില്‍
സ്ഥാപിക്കും
ശീര്‍ഷകത്തില്‍
"ദൈവം ഇങ്ങനെ കുറിച്ചിടും
ഇന്ന് മനുഷ്യ രാശിക്ക്
പ്രായം തികയുന്ന ദിവസം"
അനന്തരം,
തരിശു ഗ്രഹങ്ങളില്‍
ജീവന്‍ വിതച്ചു വേദം നല്‍കുമ്പോള്‍
വെള്ള പ്രാവുകള്‍
സു ര്യോദയങ്ങളില്‍
ദൈ വത്തെ സ്തുതിച്ച്
ദേവാല യങ്ങളില്‍
കുറുകി കൊണ്ടേയിരിക്കുംKormath Alavikutty
( കവിത ) ഒരുനാള്‍
കെ.സി. അലവിക്കുട്ടി.

2 comments:

Ranjith Chemmad / ചെമ്മാടന്‍ said...

വംശം എന്ന പദവും
പര്യായങ്ങളും
എല്ലാഭാഷയില്‍ നിന്നും
എടുത്തു കളയും
എല്ലാ വേദങ്ങളും
ദൈവംതിരിച്ചു വാങ്ങും
മനുഷ്യ മസ്തിഷ്ക്കങ്ങളിലെ ഭക്തി
പ്രാവുകള്‍ക്ക്
മാറ്റി വെക്കും
NallaVarikal...

ratheesh said...

മനോഹരം